Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – środki unijne

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr RNG/63 1 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Pomocowego
Program dyskusja w czasie konferencji zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko - Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Ocena efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Imprezy Integracyjne
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 - ocena uzupełniająca
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL - schemat b. (10 edycji badania)
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce - Aktualizacja 2010
  Program będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja słodu
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Produkcja gier i zabawek
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: świdnicki oraz człuchowski
  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Papieru \"MALTA\" S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., PHILIP MORRIS POLSKA S.A., \"„MARZYT” Skup i Sprzedaż Ryb Morskich Marek Długi, Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Wichrowe Wzgórze\" , Elektromontaż - Rzeszów TELE-KAB Sp. z o.o., BERICAP POLSKA Sp. z o.o., Classen-Pol SA, Key2vacation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, MOTO-PROFIL , PROINTEGRA Sp. z o.o., Województwo Kujawsko-Pomorskie, Chespa , Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, DIANA KADŁUBOWSKA KRZYSZTOF KADŁUBOWSKI prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą STUDIO FILMOWE PLUS TV DIANA KADŁUBOWSKA KRZYSZTOF KADŁUBOWSKI
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.