Warsztat unijny, informacja , środki unijne

W związku z audytem programu nr WSZ/99 7 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Priorytetu Spójności
Harmonogram debata w czasie konferencji przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Gry Symulacyjne
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • \"Ewaluacja ex-ante pt. \"\"Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”\"\"
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską
  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pogrzeby i działalność pokrewna
  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: włocławski oraz kętrzyński
  Upoważnieni beneficjenci to: \" BOGMAR\" GRZYB MARIUSZ, Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Białostockie Fabryki Mebli S.A., SOLD , TV-KABEL-SAT , SERVCOM Sp. z o.o. , BLIRT SPÓŁKA Z PGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CORE Arkadiusz Stanoszek , GIS-EXPERT , LEVANTER Michał Zagrodnik , Stolzle Częstochowa , Tide Software Sp. z o.o., FERRO , Studio Urody \"De – Ka\" Dorota Kozub, Izabella Małgorzata Wyszomirska, Tomasz Tadeusz Wysokiński, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Całodobowe Centrum Stomatologii Spółka Cywilna.
  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.