Warsztat unijny, informacja

W związku z audytem programu nr TDZ/22 7 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Szwajcarskiego Priorytetu Oświatowego
Agenda debata podczas konferencji zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 - 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • \"Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Szkolenia Handlowe
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG - etap II - po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Raport roczny z \"Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006\" przedstawiający dane dotyczące osób niepracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim\"
 • \"Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce
  Grant zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tomaszowski oraz m. Bytom
  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Cukierniczego \"OLZA\" S.A., Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o., Fabryka Urządzeń Dżwigowych S.A., Telewizja Kablowa \"INSAT\" S.C. , Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Kablowej \"Zachód\" w Szczecinku, NET-SAT MEDIA Sp. z o.o. , AKCES NET , Dorota Mroczkowska Nord Star, Hamilton Sundstrand Poland Sp.z o.o., OPCOM GRUPA ESKADRA , Techmatik , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Arpex L. i A. Jurkiewicz , PCC Rokita SA, CENTRUM STOMATOLOGII \"MAX-DENT\" - PAWEŁ ŁAZICKI
  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.