Spotkanie raportujące, zapowiedź , środki unijne

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr PGW/59 3 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Luksemburskiego Funduszu Wyrównawczego
Harmonogram dyskusja w czasie konferencji przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • \"
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Pomiar stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Warsztaty Sprzedażowe
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW - systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro
  Projekt zostany omówiony pod kątem skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: międzyrzecki oraz rzeszowski
  Upoważnieni beneficjenci to: \"RENBUD\", UNIONTEX S.A., Eco Car Rafał Chmielewski, PLUS-MED Marzena Matysik-Płomińska Sklep Medyczno-Ortopedyczny, Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej \"Rutki\" , Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EMTRONIK Edward Miroński, BC HUTNIK Bobkiewicz, Cholewiński spółka jawna, Curtis Healthcare Sp. z o. o., INEA S.A., Oddział Terenowy Stowarzyszenia \"Wolna Przedsiębiorczość\" w Świdnicy, Surfland Systemy Komputerowe SA , Tools for Business sp. z o.o., BIURO HANDLOWE GORGOL, NETIZENS Sp. z o.o., TeknoAmerBlok Sp. z .o.o.
  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.