Spotkanie raportujące, informacja

W związku z podsumowaniem projektu nr UXM/17 9 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Amerykańskiego Trustu Edukacyjnego
Harmonogram dyskusja podczas warsztatu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Weryfikacja stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Interpersonalne Kursy Z Zarządzania Projektami
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr - badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce - Aktualizacja 2010
  Projekt będzie omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Działalność muzeów
  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Włocławek oraz mielecki
  Upoważnieni beneficjenci to: Huta Szkła BIAGLASS Sp. z o.o., \"Prefabeton\" Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Budowlanych \"BUMAR-HYDROMA\" S.A., RUBIN Małgorzata Grzeszczuk, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie , Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej \"JANSAT\" , CER MOTOR SPÓŁKA Z O.O., COMPOL II , Gorzowska Fabryka Maszyn \"GOMA\" , KRAS MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MARKPOL IMPORT - EXPORT , Platan , xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o., Gracomm Przedsiębiorstwo Handlowe Małgorzata Kręźlewicz-Babieczko, PABEMIA , Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w końskich Spółka z o.o.
  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.