Konferencja programowa, powiadomienie , środki unijne

W związku z audytem działania funduszowego nr ZSS/39 6 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Programu Infrastrukturalnego
Harmonogram dyskusja w czasie konferencji obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Analiza stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Biznesowe Wyjazdy Team Building
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 - ocena uzupełniająca
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej dla działania IV.1 PO RPW - Infrastruktura drogowa (pierwszy etap ewaluacji IV osi priorytetowej PO RPW)
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • \"Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013
  Program zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • Produkcja tapet
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: rycki oraz m. Rzeszów
  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych \"Energopol 7\" S.A., Jaworskie Zakłady Chemii Gospodarczej \"Pollena w Jaworze\" S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Bruk Team, DEXTEL Spółka z o.o. s.k , \"F&D&P\" , Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, EKO EXPORT, Global Wings , OPONEO.PL , Platforma wymiany treści mobilnej Sp. z o.o. , VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY JUSTYN SKRZĘTNICKI, Agrarius , PROJEKT G sp. z o.o., Firma Marketingowo - Usługowa „MARTIN” Mariusz Krysik
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.