Jakie są cele oceny okresowej personelu

Przeciętna instytucja to przede wszystkim jak pisał to jeden z autorów książek – kupa ludzi. Stosując procedury ocen bywa realne korygowanie oraz wzmacnianie skutecznego działania osób zatrudnionych w firmie. Adekwatna oraz umiejscowiona w dogodnym czasie diagnoza efektów pracy może spowodować ex post zniwelowanie nieporządanych efektów pochodzących z przyjęcia w firmie niewłaściwych pracowników. Dlatego jest to kluczowa działalność każdego.
Diagnoza pracy pracowników pełni ważną funkcję w przewodzeniu ludźmi. Tym samym bywa to dominujący czynnik urzeczywistnienia funkcji personalnej w organizacji. Przeprowadzenie oceny pracowniczej polega na permamentnym poświęcaniu uwagi na zachowanie i rezultaty pracy podwładnych w celu pokazywania zainteresowania, pobudzania dobrych zwyczajów i zachowań i monitorowania efektów pracy. Przykłady takich działań możesz przeczytać w publikacjach: Wyjazdowe Szkolenia  Zarządzanie Strategiczne .
Ocenianie pracowników jest tylko pozornie nie angażujące emocjonalnie. W większości przypadków potrzebne bywają określone predyspozycje oraz  spore elementy na drodze zawodowej. Zgodnie z kryterium celów instytucji cele ocen pracowniczych da się podzielić na dwa rodzaje.
Do zakresu czynnościowego należą:
- zdolność zaplanowania właściwego doboru i przydzielenia kadr stosownie do wykazywanych talentów, zainteresowań, sprawności działania,
- urealnianie tworzenia harmonogramów oraz zarządzania pracownikami,
- wskazanie merytorycznych podstaw dylematów powiązanych z kadrowymi przetasowaniami, grupowymi odejściami pracowników, awansem,
- wystawianie rekomendacji,
- zdefiniowanie wymagań oraz obszarów szkolenia podwładnych,
- tworzenie grupy planowanej do długofalowego rozwoju,
- przygotowanie strategicznej polityki kadrowej firmy.
Do efektów społecznych zalicza się:
- zmiana zachowań pracowników przez budowanie pożądanej nastawienia do pracy,
- wprowadzenie w życie wzorców zawartych w parametrach oceny okresowej,
- motywowanie bazujące na świadomości pracowników na temat wyników podejmowanych działań, przestrzeni do doskonalenia i kreowaniu bodźców dla podnoszenia lojalności pracowników względem pracodawcy,
- niwelowanie negatywnych oraz niekorzystnych dla organizacji cech pracowników,
- uproszczenia stosunków międzyludzkich.
Warto dodać - o tych celach przełożony musi pamiętać kiedy ocenia zatrudnionych podwładnych.
CO TO ZA BLOG?
Niniejszy portal redaguje grupa doświadczonych wykładowców prowadzących warsztaty dla przedsiębiorstw z różnych sektorów rynku.
Redaktorem powyższego bloga jest  Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z zarządzania czasem i jednocześnie autor opracowań w projektach dotyczących zagadnień  rozwiązywania problemów organizacyjnych.  
Na tej stronie mówimy równeż na temat:
- pomiary kompetencji specjalistów w przedsiębiorstwach wszelkich branż
- ankiety rozwojowe
- szkolenia z pracy i komunikacji w zespołach
- wyjazdy motywacyjnych
- zarządzanie ludźmi